วิสัยทัศน์ พันธกิจ


        วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครูสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ        พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการสอนภาษาจีน ตามความต้องการของประเทศชาติและสมาคมอาเซียน

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญด้านการสอนภาษาจีน

3. เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานในประชาคมอาเซียน

        อัตลักษณ์

“เป็นเลิศด้านจีนศึกษา พัฒนาความเป็นครู มุ่งสู่มาตรฐานสากล”
        โลโก้สาขา