แผนสาขาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และ มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จะนำรายวิชาในหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤษภาคมของปีถัดไป รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน และหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต ดังนี้