วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครูสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพเป็นเลิศพันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการสอนภาษาจีน ตามความต้องการของประเทศชาติและสมาคมอาเซียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญด้านการสอนภาษาจีน
เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานในประชาคมอาเซียน


อัตลักษณ์

“ เป็นเลิศด้านจีนศึกษา พัฒนาความเป็นครู มุ่งสู่มาตรฐานสากล ”ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK)

2020-06-25 18:19:45


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 จำนวน 33ระดับ 4 จำนวน 4 คน เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนภาษาจีนภาพกิจกรรม สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


บริการสารสนเทศ