ประวัติความเป็นมา


...

สาชาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 โดยแนวคิดของ รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ที่ได้เล็งเห็นถึงความต้องการอัตราบรรจุของครูสอนภาษาจีนที่มากขึ้น จึงได้ร่วมกันยกร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษากับเจ้าของภาษา และการเข้าถึงแก่นแท้ของภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงได้ทำความความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนจะต้องเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2557 ใช้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 5 ปี

ปัจจุบัน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี อิงสมรรถนะ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาจีนมีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยเริ่มใช้หลักสูตร 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ได้สร้างบัณฑิตออกสู่ท้องถิ่นกว่า 100 คน และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน