คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


...

อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา

   :  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

   :  M.A. (Literature Linguistics and Applied Linguistics) , Guangxi University for Nationality, China ศศ.บ. สาขาภาษาจีน , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   :  sunsaniporn.p@rmu.ac.th...

อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์

   :  กรรมการและเลขานุการ

   :  M.A. (Teaching Chinese to Speakers of other Languages) , Northwest University, China
ศศ.บ. สาขาภาษาจีน , มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   :  nichakarn.s@rmu.ac.th

...

อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว

   :  กรรมการ

   :  M.A. (Teaching Chinese to Speakers of other Languages) , Ludong University, China
ศศ.บ. สาขาภาษาจีน , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   :  prakran.b@rmu.ac.th

...

อาจารย์ Wu Hunglien

   :  กรรมการ

   :  ศศ.ม. สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   :  gold11202005@hotmail.com

...

อาจารย์ Liu Guiquan

   :  กรรมการ

   :  M.A. (Teaching Chinese to Speakers of other Languages) ,Northwest Normal University,China B.A. (Chinese Language and Literature) ,Northwest Normal University,China

   :  504412467@qq.com