หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม        ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching of Chineseชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาจีน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching of Chinese)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching of Chinese)