กิจกรรม สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


...

พิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2020-06-25 18:27:15

พิธีเปิดศูนย์จีนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมการสัมภาษณ์โครงการรับด้วย portfolio ในโควตาเรียนดี โควตานักเรียนในสังกัด สพม.26 และโควตานักเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม

2020-06-25 18:26:44

กิจกรรมการสัมภาษณ์โครงการรับด้วย portfolio ในโควตาเรียนดี โควตานักเรียนในสังกัด สพม.26 และโควตานักเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...


...

งานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2020-06-25 18:26:13

งานวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...


...

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง ได้ร่วมเเสดงการอ่านออกเสียงในกิจกรรมที่ทางคณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง

2020-06-25 18:25:49

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ที่เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง ได้ร่วมเเสดงการอ่านออกเสียงในกิจกรรมที่ทางคณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์จีนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

2020-06-25 18:25:23

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์จีนศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


อ่านเพิ่มเติม...


...

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร

2020-06-25 18:24:55

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่แดนมังกร


อ่านเพิ่มเติม...


...

โครงการครูจีนจิตอาสาเพื่อน้อง

2020-06-25 18:24:33

โครงการครูจีนจิตอาสาเพื่อน้อง


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครูสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-06-25 18:24:11

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครูสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2562


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมความเป็นครูจีน

2020-06-25 18:23:44

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมความเป็นครูจีน


อ่านเพิ่มเติม...


...

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาจีน และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2020-06-25 18:23:17

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาจีน และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2020-06-25 18:22:37

กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong University) มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมค่ายวิชาการ “ภาษาจีนเพื่อน้อง ก้าวสู่อาเซียน”

2020-06-25 18:22:11

กิจกรรมค่ายวิชาการ “ภาษาจีนเพื่อน้อง ก้าวสู่อาเซียน”


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

2020-06-25 18:21:47

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาและการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างแดน

2020-06-25 18:21:18

กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างแดน


อ่านเพิ่มเติม...


...

กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

2020-06-25 18:20:44

กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


อ่านเพิ่มเติม...